Odszkodowania komunikacyjne – poszkodowani, warsztaty samochodowe nie mają obowiązku wykazania kosztów zakupu części zamiennych użytych do naprawy pojazdu

W sprawach dotyczących likwidacji majątkowych szkód komunikacyjnych związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu, ubezpieczyciele wciąż stosują niedozwoloną praktykę uzależniania wypłaty pełnego odszkodowania od przedstawienia faktur dokumentujących zakup części zamiennych wykorzystanych do naprawy auta. Praktyka ta wynika w głównej mierze ze stanowiska towarzystw ubezpieczeniowych, że działania zarówno warsztatów naprawczych, jak i poszkodowanych zlecających naprawę z założenia zmierzają do uzyskania jak najwyższego odszkodowania.

Czytaj dalej

Odszkodowania komunikacyjne – poszkodowani, warsztaty samochodowe nie mają obowiązku wykazania kosztów zakupu części zamiennych użytych do naprawy pojazdu

Odszkodowania wypadkowe – jak starać się o odszkodowanie po potrąceniu pieszego przez samochód?

Potrącenie pieszego przez samochód najczęściej wywołuje poważne skutki zdrowotne lub nawet może wiązać się ze śmiercią poszkodowanego. Jeśli pieszy w wyniku potrącenia doznał ciężkich obrażeń, może dochodzić wysokiego odszkodowania z polisy OC, nawet jeśli kierowca nie ponosi właściwie winy za spowodowanie wypadku. Możliwość uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia, mają również bliscy ofiar wypadków na pasach, które w wyniku potrącenia zmarły.

Czytaj dalej Odszkodowania wypadkowe – jak starać się o odszkodowanie po potrąceniu pieszego przez samochód?

W walce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Dość niedawno, miałem przyjemność świadczyć pomoc prawną na rzecz klienta, któremu jeden z największych w Polsce Zakładów Ubezpieczeń odmówił uznania swojej odpowiedzialności, co wiązało się z odmową wypłaty odszkodowania z tytułu tzw. szkody parkingowej wyrządzonej w pojeździe należącym do mojego klienta.

Czytaj dalej W walce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Błąd medyczny – rys ogólny i definicja

Szeroki dostęp do świadczeń medycznych spowodował, że pacjenci pozyskali nie tylko świadomość swoich praw, ale również znaczny zasób wiedzy medycznej zdobytej za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu. W jeszcze szybszym tempie, wzrosła aktywność firm, które zawodowo zajmują się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za błędy lekarskie. Z drugiej zaś strony, normy zasad kodeksu etycznego lekarzy, u podstaw których leży Przysięga Hipokratesa oraz zasada Primum non nocere – „po pierwsze, nie szkodzić”, wymagają od lekarzy dołożenia należytej staranności przy świadczeniu pomocy pacjentowi. Czytaj dalej Błąd medyczny – rys ogólny i definicja

Błędy lekarskie – odpowiedzialność cywilnoprawna lekarzy, rodzaje roszczeń i warunki ich dochodzenia przez poszkodowanego

Błędy lekarskie rodzą powstanie odpowiedzialności lekarza, która z uwagi na szeroką regulację systemową może dotyczyć odpowiedzialności karnej, cywilnej, zawodowej lub pracowniczej. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi prawnych rozwiązań dochodzenia przez poszkodowanego lub uprawnione osoby, roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lekarzy.

Czytaj dalej Błędy lekarskie – odpowiedzialność cywilnoprawna lekarzy, rodzaje roszczeń i warunki ich dochodzenia przez poszkodowanego

Rodzaje i klasyfikacja błędów lekarskich

Błędy lekarskie występują na wielu sytuacjach towarzyszących procesowi leczenia pacjentów i mogą nieść ze sobą różne rezultaty, bądź ich w ogóle nie niosą, pomimo iż błąd lekarski faktycznie miał miejsce. Do błędu dochodzi zarówno wskutek indywidualnego działania lekarza lub jego zaniechania bądź personelu medycznego, jak również w ramach zespołu czy jednostki organizacyjnej. W takiej sytuacji pacjentowi przysługują roszczenia związane z dochodzeniem odszkodowania uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) oraz ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r., poz. 186 j. t.). Czytaj dalej Rodzaje i klasyfikacja błędów lekarskich

Przyczynienie się poszkodowanego jako czynnik wpływający na ustalenie powypadkowego odszkodowania komunikacyjnego

W sytuacji gdy osoba poszkodowana dochodzi odszkodowania komunikacyjnego, zachowanie samego poszkodowanego w trakcie zdarzenia szkodowego nie rzadko stanowi jedną z przyczyn powstania lub zwiększenia szkody. Można zatem postawić pytanie, jakie w tych wypadkach, stosowane są przesłanki i kryteria odpowiedniego ograniczenia odszkodowania powypadkowego.

Czytaj dalej Przyczynienie się poszkodowanego jako czynnik wpływający na ustalenie powypadkowego odszkodowania komunikacyjnego