W walce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Dość niedawno, miałem przyjemność świadczyć pomoc prawną na rzecz klienta, któremu jeden z największych w Polsce Zakładów Ubezpieczeń odmówił uznania swojej odpowiedzialności, co wiązało się z odmową wypłaty odszkodowania z tytułu tzw. szkody parkingowej wyrządzonej w pojeździe należącym do mojego klienta.

Sprawa oparta była na bardzo ciekawym, z procesowego punktu widzenia, stanie faktycznym. Sprawca kierujący na parkingu przed jednym z centrów handlowych w Warszawie, nie zachowując zasad ostrożności uderzył w dwa stojące na parkingu samochody, a następnie kierując się w stronę drogi dojazdowej, włączył się do ruchu drogowego. W uszkodzonych autach w chwili wyrządzenia szkody, nikt nie przebywał, jednak klient obserwował całe zdarzenie wychodząc z centrum handlowego.

W wyniku zawiadomienia Policji, wszczęte zostało dochodzenie, które zakończyło się wydaniem przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania karnego. Uzasadniając motywy umorzenia postępowania, sąd wyjaśnił, iż sprawa winna być rozpoznawana w trybie postępowania w rozumieniu Kodeksu Wykroczeń, a nie Kodeksu Karnego, a z uwagi na brak spełnienia swoim zachowaniem przez sprawcę zdarzenia szkodowego, przesłanek ustawowych zarzucanego mu czynu, oskarżony nie zrealizował ustawowych znamion zarzucanego mu czynu zabronionego.

Działając na podstawie postanowienia Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania karnego, Zakład Ubezpieczeń odmówił klientowi uznania swojej odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania, wskazując iż rozstrzygnięcie sądu karnego nie wykazało, iż sprawca zdarzenia ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Po przekazaniu sprawy do kancelarii „JURYSTA” Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozakiewicz, pierwszą czynnością ukierunkowaną na uzyskanie odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego na rzecz klienta, była analiza postanowienia Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie o umorzeniu postępowania karnego.

Przeprowadzona analiza uzasadnienia postanowienia sądu karnego, wskazała na odmienne od stanowiska ubezpieczyciela, ustalenia sądu. Otóż sąd karny wprawdzie umorzył postępowanie karne, przyjmując, iż swoim zachowaniem sprawca nie zrealizował ustawowych znamion czynu zabronionego z Kodeksu Wykroczeń, jednakże dokonał istotnych ustaleń stanu faktycznego, które Ubezpieczyciel powinien wziąć pod rozwagę, wyjaśniając wszystkie elementy stanu faktycznego zdarzenia. Sąd karny wskazał, iż cyt: „odnosząc się do realiów niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż nie budzi wątpliwości fakt, iż obwiniony znajdując się na parkingu kierował pojazdem marki F… o nr rej. W… nie zachował należytej ostrożności, co skutkowało uszkodzeniem dwóch innych pojazdów.” W tym miejscu warto podkreślić, że ustalenia Sądu karnego ubezpieczyciel powinien uwzględnić wyjaśniając stan faktyczny zdarzenia bez względu na rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej zarzucanego sprawcy zdarzenia wykroczenia.

Na tej podstawie, zostało skierowane do Zakładu Ubezpieczeń wezwanie do podjęcia procedury likwidacyjnej i wypłatę odszkodowania, który po analizie wywodów prawnych zaprezentowanych we wniosku, przyjął swoją odpowiedzialność co do zasady i dokonał wypłaty odszkodowania na rzecz klienta.

Na koniec warto zaznaczyć, że bardzo często zakłady ubezpieczeń wydają rozstrzygnięcia niekorzystne dla poszkodowanych, nie mniej jednak, nie powinno to zniechęcać osób poszkodowanych, a wręcz skłaniać do dalszej walki o należne im odszkodowanie. W sprawach , które wydają się z pozoru proste, bardzo często o przyznaniu odszkodowania decydują kwalifikacje, wiedza i doświadczenie profesjonalnego pełnomocnika, który poprzez sprecyzowanie właściwych w sprawie wniosków dowodowych, logiczną argumentację, znajomość i właściwe zastosowanie przepisów regulujących problematykę odszkodowawczą, pomoże zakończyć sprawę bez konieczności kierowania jej na drogę postępowania sądowego.

AutorRafał Kozakiewicz – radca prawny„Jurysta” Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozakiewiczul. Górczewska 200A lok.219, 01-460 Warszawa,kancelaria@prawnik-kozakiewicz.pl