Odszkodowanie pieniężne za utratę bliskiej dla nas osoby nie zrekompensuje poniesionej straty, jednakże wskazane osoby mogą uzyskać odszkodowanie, które chociaż w części zrekompensuje stratę poprzez świadczenia o charakterze pieniężnym.


W zależności od spełnionych przesłanek i skutków, jaki niosła ze sobą śmierć osoby bliskiej, właściwe osoby mogą wystąpić z roszczeniem:

  • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu – na rzecz osoby, która je poniosła,
  • renty obligatoryjnej,
  • renty fakultatywnej,
  • odszkodowanie jednorazowe,
  • zadośćuczynienie.

ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU

Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie art. 446 § 1 k.c. obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem (jak przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu i in.), jak również zwrot wydatków, odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych wydatków zalicza się koszt postawienia nagrobku (w granicach kosztów przeciętnych, jeżeli nawet koszty rzeczywiste były znaczne, np. z uwagi na materiał lub wystrój nagrobku – wyższe), wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej i in. Do tych wydatków należy zaliczyć także wydatki na poczęstunek biorących udziałZwrot kosztów pogrzebu

w pogrzebie osób, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnego przypadku, skoro jest to zwyczaj w zasadzie powszechnie przyjęty zwłaszcza, jeżeli jest w danym środowisku stosowany i dotyczy przede wszystkim krewnych zmarłego (bliższych i dalszych członków rodziny), jak również innych osób bliżej z denatem związanych, np. najbliższych współpracowników itp. Koszt takiego poczęstunku, utrzymany w rozsądnych stosownie do okoliczności granicach (nie mającego charakteru tzw. stypy pogrzebowej), podlega zwrotowi na równi z innymi kosztami pogrzebu zgodnie z art. 446 § 1 KC.
Wydatki na poczęstunek

RENTA OBLIGATORYJNA

Uprawnionymi do otrzymania tzw. renty obligatoryjnej są osoby, w stosunku, do których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny. Taką osoba może być np. nasciturus, czyli dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone w chwili śmierci ojca.

W przypadku renty fakultatywnej, roszczenie to uzależnione jest od dwóch przesłanek:

zmarły dostarczał osobom mu bliskim dobrowolnie i stale środków utrzymania oraz za przyznaniem renty odszkodowawczej przemawiały zasady współżycia społecznego.

Renta przyznawana na podstawie art. 446 § 2 KC ma charakter odszkodowawczy, a nie alimentacyjny.


ODSZKODOWANIE JEDNORAZOWE

Odszkodowanie jednorazowe zależy od pogorszenia sytuacji życiowej, z którą będziemy mieli do czynienia, gdy śmierć bezpośrednio poszkodowanego wywołuje różnorodne następstwa, przejawiające się w uszczerbku poniesionym przez inne podmioty, w postaci przykładowo uczucia osamotnienia i trudności życiowych dziecka pozbawionego troski i opieki matki, osłabienia energii życiowej, przyspieszenia choroby.