Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej za odniesioną krzywdę (szkodę niemajątkową).


Stanowi swoistą postać odszkodowania, którego celem jest zrekompensowanie uszczerbku w dobrach osobistych.


Oprócz godnego odszkodowania i zadośćuczynienia występujemy o świadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przyszłość, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja sprawa kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy

 • slide1
 • slide1
 • slide1
 • slide1
 • slide1
 • slide1
Bezpłatna analiza sprawy »

Podstawę prawną dochodzenia roszczenia z tytułu zadośćuczynienie stanowi art. 445 § 1 KC.

Przewidziane w tym przepisie świadczenie pieniężne ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się negatywnymi doznaniami psychicznymi – krzywdy – w postaci cierpienia w sensie fizycznym i psychicznym.

Powinno wynagrodzić doznane przez pokrzywdzonego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.

W orzecznictwie wskazuje się, że ustalając wysokość zadośćuczynienia należy mieć na uwadze rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem wypadku, jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz długotrwałego leczenia.
Zadośćuczynienie - złamanie

Zadośćuczynienie może być przyznane, co wskazuje na fakultatywny i tym samym uznaniowy charakter tego roszczenia. Związek przyczynowy nie tylko jest przesłanką odpowiedzialności za krzywdę, ale również rozstrzyga o granicach tejże odpowiedzialności.

Do innych przesłanek mających wpływ na wysokość zasądzanego świadczenia należą:


 • stopień cierpień psychicznych
  i fizycznych, ich intensywność,
 • czas trwania,
 • wiek pokrzywdzonego,
 • nieodwracalność następstw,
 • ograniczenia ruchowe,
 • okres leczenia, procentowy uszczerbek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Zadośćuczynienie


W przypadku śmierci osoby pokrzywdzonej, zadośćuczynienie może być przyznane na rzecz najbliższej rodziny zmarłego na podstawie art. 446 § 4 KC.

Przesłanki do wystąpienia z tym roszczeniem są analogiczne jak przesłanki dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego określone w art. 445 § 1 KC.

Uprawnionymi do żądania kompensaty są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym muszą być to najbliżsi członkowie tej rodziny.

Krąg podmiotów obejmuje nie tylko małżonka i dzieci zmarłego, ale także innych członków jego rodziny, a więc krewnych, powinowatych lub osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi (np. konkubent, jego dziecko), jeżeli zmarły pozostawał z nimi faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową.

Jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego, wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji.

Kompensacja krzywdy po stracie osoby najbliższej nierozerwalnie związana jest z uszczerbkiem dotykającym subiektywnej sfery osobowości człowieka, w szczególności cierpienia, bólu i poczucia samotności, osłabienia aktywności życiowej i motywacji do przezwyciężania trudności życia, a nadto konieczności ułożenia sobie życia na nowo.


Analiza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »