Szkoda całkowita związana jest nierozerwalnie z likwidacją szkody powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego w ramach ubezpieczenia OC jak również AC.


Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie definiują pojęcia szkody całkowitej. Termin ten wywodzi swoje korzenie z praktyki ubezpieczeniowej powstałej w toku likwidacji szkód.

Definiując pojęcie szkody całkowitej, należy zwrócić uwagę na istniejący podział na szkodę całkowitą i szkodę częściową.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja sprawa kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy

  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
Bezpłatna analiza sprawy »

SZKODA CZĘŚCIOWA

Rozróżnienie szkody na częściową i całkowitą trafnie zobrazowano w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 lutego 1992 r. (sygn. akt: I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32), gdzie wskazano, iż szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.

Szkoda częściowa

SZKODA CAŁKOWITA

Natomiast szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo, gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. Podstawą prawną kompensacji szkody całkowitej jest przepis art. 363 § 1 KC. Jednoznaczne stanowisko w przedmiocie interpretacji pojęcia szkody całkowitej zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt: III CZP 76/05) wydanym na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 6 lipca 2005 r.

Szkoda całkowita

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do rzeczonego wyroku wskazał, że „w obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 363 § 2 KC, a ubezpieczyciel z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej wypłaca poszkodowanemu świadczenie pieniężne w granicach odpowiedzialności sprawczej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego (art. 822 § 1 KC).

Suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń nie może być wyższa od poniesionej szkody i przede wszystkim na tym tle zachodzi potrzeba oceny, czy koszt restytucji jest dla zobowiązanego nadmierny. Przyjmuje się, że nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku.

Stan majątku poszkodowanego, niezakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza, bowiem rozmiar należnego odszkodowania. Za utrwalony należy, zatem uznać pogląd, że koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1 KC”.


Analiza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »