Zgodnie z art. 444 § 2 KC poszkodowany ma prawo domagać się
renty od zobowiązanego do naprawienia szkody, jeżeli:

  • utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
  • zwiększyły się jego potrzeby,
  • zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja sprawa kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy

  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
Bezpłatna analiza sprawy »

Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej


W orzeczeniach wydawanych na podstawie omawianego przepisu nietrudno dostrzec, że realizacja zasady pełnego wynagradzania szkody, jaką ma stanowić renta wyrównawcza, czyli uwzględniać wszystkie utracone korzyści majątkowe wynikające z niezdolności do pracy spowodowane trwałym uszczerbkiem za zdrowiu, napotyka trudności, zwłaszcza natury dowodowej. Utrata częściowej lub całkowitej zdolności do świadczenia pracy dotyczy różnych sytuacji, które wymagają szczegółowych ustaleń zmierzających do uchwycenia różnicy dochodów osoby poszkodowanej przed wypadkiem i po wypadku.

Zgodnie z ogólną zasadą dowodzenia wyrażoną w art. 6 KC ciężar udowodnienia tej różnicy spoczywa na poszkodowanym.


Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego.


Zwiększenie potrzeb obejmuje wszystkie wydatki o trwałym charakterze ponoszone przez poszkodowanego w związku z doznanymi obrażeniami ciała lub rozstrojem zdrowia. Do typowych potrzeb z tego zakresu należy sprawowanie opieki, zakup lekarstw, rehabilitacja, konsultacje lekarskie, koszty specjalnego odżywiania.


Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.


Z kolei uzyskanie renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość uzależnione jest od takich okoliczności jak: wiek poszkodowanego, wykonywany lub wyuczony zawód, rodzaj obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia i wielu innych uwarunkowań ujawnionych w konkretnej sprawie.

Renta dla poszkodowanego


Potrzeby poszkodowanegoAnaliza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »