Coraz częściej pasażerowie w poszukiwaniu najszybszego środka komunikacji wybierają podróż samolotem, kierując się przy wyborze właśnie czasem podróży, komfortem jej odbywania oraz bezpieczeństwem bagażu.


Coraz częściej pasażerowie przewożą w bagażach drogocenne rzeczy, których utrata może narazić ich na niepowetowana stratę.

Niestety nader często zdarzają się wypadki zagubienia lub zniszczenia bagażu, opóźnienia samolotu.

zdarzenia wypadki drogowe slupy lot wypadki Oferta

Pasażerowie mogą kierować pod adresem przewoźnika lotniczego roszczenia odszkodowawcze na dwa sposoby:

  • droga administracyjna
  • droga sądowa

Droga administracyjna prowadzona jest na podstawie ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 poz. 1393 ze zm.).

Właściwym do wydania orzeczenia /decyzji w sprawach odszkodowań dla pasażera linii lotniczych jest Prezes Urzędu lotnictwa Cywilnego. Podstawą materialnoprawną postępowania w sprawach odszkodowań lotniczych stanowią przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r.

Na podstawie normy prawa lotniczego, stworzono specjalną komórkę przy Prezesie ULC – Komisję Ochrony Praw

Pasażerów, do której pasażerowie mogą składać skargi na naruszenia przepisów rozporządzenia.

Droga sądowa jest o wiele bardziej skomplikowana, z uwagi na różnorodne orzecznictwo sądów powszechnych, w kwestii dopuszczalności drogi sądowej w sprawach o odszkodowania, prowadzonych przeciwko przewoźnikom lotniczym.

Z jednej strony w ocenie sądu droga administracyjna jest niezależna od postępowania przed sądem cywilnym, ani bowiem rozporządzenie nr 261/2004/WE, ani ustawa Prawo lotnicze nie wyłączyło możliwości dochodzenia roszczeń przez pasażerów na drodze cywilnej.

Z drugiej zaś strony sądy uznając wyłączną kompetencję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odrzucają pozwy kierowane przeciwko przewoźnikom lotniczym w trybie cywilnym, jako niedopuszczalne.


W ostatnim czasie zauważyć można jednak trend otwarcia sądów powszechnych – sprawami z zakresu odszkodowań ryczałtowych zajmują się głównie sądy rejonowe właściwe dla miejsca położenia lotniska – na argumenty przeciwników zamykania drogi sądowej do dochodzenia odszkodowań przez pasażerów. Sprawa stanęła w końcu przed Sądem Najwyższym, który w uchwale z dnia 7 lutego 2014 r. sygn. akt: III CZP 113/13 wyjaśnił, że w sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźnienie lotu zachodzi przemienność drogi postępowania – przed sądami powszechnymi bądź w trybie administracyjnym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Przewoźnik lotniczy

Analiza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »