"JURYSTA" Kancelaria Prawna jest kancelarią prawną działającą na terenie m. st. Warszawa jak również całego kraju. Głównym przedmiotem działalności jest dochodzenie odszkodowań.


Naszym celem jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia.


Działając w imieniu swoich Klientów, Kancelaria występuje o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie, które w konkretnej sprawie mogą wystąpić niezależnie od siebie jak również mogą być dochodzone w ujęciu łącznym. Poszkodowany za pośrednictwem Kancelarii może domagać się świadczeń za zniszczone rzeczy, kosztów leczenia bądź nabycia leków lub sprzętu medycznego, jak również kosztów dojazdu zarówno poszkodowanego na konsultacje lekarskie oraz osób bliskich odwiedzających poszkodowanego w placówce medycznej.


Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na etapie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym lub innym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody.
W przypadku niezadawalającego efektu polubownych działań reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniu


Kancelaria Radcy prawnego - odszkodowania Warszawa

sądowym bez udziału innych pośredników. W postępowaniu sądowym występujemy o ustalenie odpowiedzialności odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mogą powstać w przyszłości, a które mają bezpośredni związek z zaistniałą szkodą.


Odszkodowania Warszawa


Pomagamy dochodzić odszkodowań z tytułu różnych zdarzeń szkodowych, w tym m. in.:

  • wypadki drogowe (OC, AC, NNW),
  • wypadki w gospodarstwach rolnych (prace żniwne,
    inne prace rolnicze),
  • słupy i sieci energetyczne, telefoniczne,
  • zdarzenia losowe (zalanie, pożar, upadki na
    chodnikach, niewłaściwie utrzymane drogi itp.),
  • przewoźnika lotniczego (odwołanie lotu, opóźnienie lotu, uszkodzenie lub zaginięcie bagażu).